കേരളം ഇടതുപക്ഷം നേടുമെന്ന് ഇന്ത്യ ടി വി -സി വോട്ടർ സർവ്വേ

graph survye                                                                                                                                                                               കേരളത്തി ൽ 86 സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഇന്ത്യ ടി വി – സി വോട്ടർ സർവ്വേ.വലതുമുന്നണി 53 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും എൻ ഡി എ അകൗണ്ട് തുറക്കുമെന്നും സർവ്വേ പ്രവചിക്കുന്നു

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com