ജില്ലയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി നടന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പിൻവലിച്ചു

29_big

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പിൻവലിച്ചു.19 ശതമാനം ബോണസ് നൽകാൻ ധാരണ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com