പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

 

DEATH

പയ്യാവൂർ  ചമതച്ചാൽ പുഴയിൽ 5 കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു . അപകടം പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ .മരിച്ചവരിൽ 2 പെൺകുട്ടികളും 3 ആൺകുട്ടികളും

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com